divendres, 5 de juliol del 2013

Escola de Balada. 1941-1967. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)


L’alquiler de l’edifici que acull l’escola es de 67,50 pts i no pateix cap variació en aquest període
- Des de l’any 1941 al 1942 la mestra es Donya Carmen Lleixa.
- L’any 1943 i fins al 1945 la mestra es Donya Piedad Mora Riba.
- L’any 1946 es torna a canviar de mestra a favor de Donya Carmen Esteve Gómez i els saldos son els següents:
  1. 1946 al 1950.- 216,85 pts.
  2. 1953 al 1957.- 322,75 pts.
  3. 1958 al 1962.- 437, 50 pts.
- Als anys 1963 i 1964, hi ha un canvi de mestra que, en endavant, serà la Sra. Cinta Gisbert Monllao amb un saldo de 675 pts.
- Als 1965 i 1967 hi ha un nou canvi de mestra i serà Donya Lluïsa Gilisbars Monllao amb un saldo de 1.350 pts.

Subvenció municipal als mestres. 1940-1947. (Arxiu Municipal d'Amposta. Llibres de comptabilitat)


Subvenció municipal als mestres. 1940-1947. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)
L’any 1940 figuren 18 mestres nacionals, dels quals cadascun rebia una subvenció de 500 pts anuals, i al mes de la quantitat de 41,66 pts cadascun.

Mestres a l’any 1941.
Els mestres que hi havia eren:
- Emilio Collell
- Enrique Perramon
- Roberto Ferré
- Félix Delgado
- Máximo Barrachina
- Isabel Fuentes
- Asunción Álvarez
- Dolores Zamora
- Fransisca Figueras
- Josefa Arnal
- Rosa Rosell
 -Mercedes Jofre
- Maria Casas

En la relació nominal només consten 13 mestres però l’import de la partida es idèntic al que correspon als 18 mestres de l’any anterior.


Relacio de mestres. 1943.
Cessen:
- Roberto Ferré
- Isabel Fuentes
- Dolores Zamora
- Josefa Arnal
- Rosa Rosell

S’incorporen:
- Francisco Esteban
- Juan Armengol
- José Maria Cid
- Camila Escoda


Subvenció i relació de mestres. 1944.
L’increment es de 15 pts per mestre passant a 56,65 pts mensuals. Aquest any hi ha un important canvi en la relació de mestres que són:
- Rosa Andres
- Carmen Ascaso
- Agustin Barberà
- Isidoro Jesus Rubio
- Ana Puvill
- Manola Fernandez
- Antonio Guimeno
- Enrique Miguel
- Fransico Muñoz
- Maria Casas
- Emilio Collell
- Camila Escoda
- Mercedes Jofre


Increment de la subvenció. 1947.
S’incrementa la subvenció en 33,35 pts per mestre, es a dir, suma 90 pts mensuals. Els mestres són:
- Fransisco Javier Muñoz
- Emilio Collell
- Juan Arasa
- Antonio Guimeno
- Isidoro Jesús Rubio
- Mariano Iglesias
- Ana Puvill
- Rosa Andres Martí
- Carmen Ascaso
- Manuela Fernández Garcia
- Micaela Leal Royo
- Maria Casas
- Teodora Vazquez Santos

Despeses municipals en material escolar. 1924-1932. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)


La primera anotació  de despesa d’aquesta partida es localitza a l’any 1924 i va variant segons els anys. L’any 1927 s’especifica l’assentament de la compra de 150 tinters tant per a les aules dels nens com de les nenes amb un muntant de 60 pts. Aquest mateix any s’adquireix, a la llibreria Viladrich, llibres i material per un valor de 940 pts.
Al 1928 i 1929, també a la llibreria Viladrich s’adquireixen 500 pts per material divers. A l’any 1932, figura l’assentament per 900 escuts per a nens amb un import total de 90 pts i una compra de material a la llibreria Viladrich per 155,50 pts.
La primera anotació localitzada per l’aportació en concepte de quota al Patronat de Formació Professional de Tortosa es de 405,40 pts per trimestre.
I la primera anotació pel pagament a les mestres de pàrvuls es de 250 pts mensuals.

Despeses municipals en concepte de reparacions y manteniments de les Escoles Nacionals. 1922-1933 (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)


Any
Concepte
Quantitat
1922
Diverses reparacions
383,49
1923
Primera anotació localitzada referent a despeses del pou de l’escola
277,60
1924
Diverses reparacions, inclosa la de la bomba del pou
502,87
1925
Treballs al ou i pintura de les escoles
2.644,67
1926
Reparació de la fusteria i obres per a l’ampliació d’una aula
13.376,10
1927
Diverses reparacions i manteniments
1.380,65
1928
Diverses reparacions i manteniments
1.607,51
1929
Diverses reparacions i manteniments
236,78
1930
Diverses reparacions i manteniments
1.037,75
1931
Revisió tècnica efectuada per Santiago Mayor y Agustin Barlet
400
1932
Execució d’una reparació a fons, incloent els honoraris per la confecció del projecte i la direcció d’obres
40.252,15
1933
Diverses reparacions
5924,76

dijous, 4 de juliol del 2013

Cost de la neteja de l’edifici a càrrec de l’ajuntament. 1940-1958. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)

Als anys 1940 i 1941, el cost de la llimpiadora Sra. Josefa Panisello pujava a 140,60 pts mensuals.
Des de 1942 1947 s’incrementa el cost a 175 pts mensual; hi consta la mateixa operària.
Des de 1948 a 1952 es torna a incrementar fins a 262,50 pts.
Als anys 1953 i 1954 s’incrementa a 284,35 pts.
Al 1955 hi ha un canvi de llimpiadora, la nova es la Sra Josefa Castelló amb un cost de 250 pts.
Als anys 1956 i 1957, s’incorpora una nova llimpiadora, la Sra Cinta Pons, i entre les dos el cost puja fins a 450 pts.
Al 1958 el cost s’incrementa fins a 500 pts.

Ajuda alimentaria segons acord amb els EEUU. 1958-1962. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)


L’any 1958 s’observa el primer apunt sobre aquest concepte, i es detalla el subministre de 50 caixes de formatge i 9 bidons de llet en pols.
L’any 1959, es subministren 15 caixes de llet mes 3 bidons addicionals de llet.
L’any 1960, només es subministra la llet.
I els anys 1961 i 1962 consta també el subministre de llet.

Cuina 1958-1964. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)

El primer apunt de despeses s’observa l’any 1958.
Jornals de 2.421 pts anuals de la Sra Lourdes Bru, i el cost del petroli per a cuinar era de 107 litros a 347,75 pts.
L’any 1959, jornals de 3.788,40 pts anuals, el petroli per a cuinar puja a 315,25 i a més hi ha una compra de parament de 4.224,25.
L’any 1960, hi ha anotats jornals de 3.600 pts anuals i petroli per a cuinar per un import de 312 pts.
Al 1961, hi ha anotats jornals de 3.600 pts anuals i petroli per a cuinar per un import de 360 pts.
L’any 1962, jornals de 3.600 pts anuals. Compra de un fogó de gas butà amb els seus corresponents accessoris i ampolles i compra d’estris per a cuinar de 6.602 pts.
Al 1963, hi ha anotats jornals de 3.600 pts anuals i petroli per a cuinar per un import de 1.386 pts.
L’any 1964, hi ha anotats jornals de 3.600 pts anuals i aquest any s’incrementa el servei amb una nova empleada a partir del mes de juliol amb un cost de 150 pts al mes.

Calefacció. 1956-1959. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)

S’observa el primer apunt de les despeses per aquest concepte l’any 1954 i es de 360 pts
Al 1956 augmenta fins a 1.108 pts, però al 1957 torna a baixar fins a 290 pts
Al 1958 augmenta fins a 720 pts i a l’any 1959 continua augmentant fins a 1.035 pts.

Despeses municipals en concepte de manteniment i mobiliari de les escoles. 1941-1964. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)


Any
Reparacions
Mobiliari
1941
1.295,50

1943
291

1944
295,65

1954
110,45

1956
525

1957
750

1958
157
2 butaques: 320 pts
1 projector amb 40 films: 5.000 pts
1959

Reparació de cadires
Divers mobiliari: 5.000 pts
1960
1.363

1961

20 cadires a 150 pts/u
1962
4.889

1963
239
24 taules a 809,40 pts
1964
3.875,04

dimecres, 3 de juliol del 2013

Aportacions de l’ajuntament en concepte de premis a l’estímul de l’ensenyament “beques”. 1941-1964. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)


Any
Quantitat
1941
3.500
1942
3.000
1943
3.000
1944
1.000
1952
1.000
1953
1.000
1954
4.000
1955
4.500
1956
2.500
1957
3.625
1958
5.059,75
1959
5.000
1963
2.500
1964
2.466

Compra de llibres per part de l’ajuntament. 1941-1961. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)


Any
Quantitat
1941
640,60
1942
273,60
1944
627,65
1945
1.870
1947
681,70
1948
172
1953
1.431
1954
1.167,60
1955
2.888
1957
1.645
1958
506
1960
994
1961
1.213,45


Subsidi mensual pel lloguer de l’habitatge dels mestres. 1922-1933 (Arxiu Municipal d'Amposta. Llibres de comptabilitat)


Any
Concepte
Quantitat
Observacions
1922-1923
Mestres que figuren en les anotacions:
-Don David Bertomeu
-Donya Asunción Alvarez
-Don Agustin Barbera
-Don Vicente Astor
Resulta un import de 31,65 pts/mes per cada mestre
126,64

1924
Figuren els mateixos mestres i s’incrementa la subvenció mensual a 41,65 pts
166,60

1925
S’observen canvis en la relació de mestres; baixes de Vicente Astor i David Bertomeu i s’incorporen Antonio Monclus i Eduardo Monreal. S’incrementa en un professor mes
208,25

1926
D’aquest any fins al 1930, les anotacions del llibre de caixa no figuren, ni els noms dels mestres ni la subvenció personal, només la quantitat total de la partida
333,28

1931
El mateix criteri que els anys anteriors. S’incrementa la subvenció mensual
374,94

1932-1933
A partir del mes d’abril, la subvenció mensual s’incrementa
458,26