divendres, 5 de juliol del 2013

Despeses municipals en material escolar. 1924-1932. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)


La primera anotació  de despesa d’aquesta partida es localitza a l’any 1924 i va variant segons els anys. L’any 1927 s’especifica l’assentament de la compra de 150 tinters tant per a les aules dels nens com de les nenes amb un muntant de 60 pts. Aquest mateix any s’adquireix, a la llibreria Viladrich, llibres i material per un valor de 940 pts.
Al 1928 i 1929, també a la llibreria Viladrich s’adquireixen 500 pts per material divers. A l’any 1932, figura l’assentament per 900 escuts per a nens amb un import total de 90 pts i una compra de material a la llibreria Viladrich per 155,50 pts.
La primera anotació localitzada per l’aportació en concepte de quota al Patronat de Formació Professional de Tortosa es de 405,40 pts per trimestre.
I la primera anotació pel pagament a les mestres de pàrvuls es de 250 pts mensuals.

1 comentari: